Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được thành lập theo Quyết định 3816/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo (gồm nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân, truyền tải điện, phân phối điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo); quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có tư cách pháp nhân, có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 

            Cơ cấu tổ chức Cục bao gồm các đơn vị: 

1. Văn phòng Cục.

2. Phòng Kế hoạch và Quy hoạch.

3. Phòng Nhiệt điện và Điện hạt nhân.

4. Phòng Thủy điện.

5. Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo.

6. Phòng Lưới điện và điện nông thôn.

7. Phòng Quản lý đầu tư BOT điện.

8. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, thông tin  Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp điện; quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã và đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ:

1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Công Thương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

b) Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển năng lượng Quốc gia;

c) Chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình, dự án, đề án và công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia về điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

d) Cơ chế, chính sách để khuyến khích và đảm bảo phát triển điện lực và năng lượng tái tạo;

đ) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

e) Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

g) Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống phân phối điện và điện nông thôn.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quy định nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

3. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.

4. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương đối với các dự án trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo (gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, truyền tải điện, phân phối điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo). Thực hiện chức năng Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương đối với công trình, dự án trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo.

5. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện các chức năng quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực thuộc các Doanh nghiệp do Bộ Công thương thực hiện các chức năng, quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu.

6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

7. Về phát triển điện lực:

a) Tổ chức xây dựng và thẩm định để Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, điện lực quốc gia, quy hoạch liên kết hệ thống điện Việt Nam với các nước trong khu vực, quy hoạch phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo quốc gia;

b) Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch địa điểm các trung tâm điện lực, quy hoạch bậc thang thủy điện và quy hoạch thủy điện nhỏ các dòng sông; quy hoạch đấu nối các nhà máy điện vào hệ thống điện;

c) Công bố danh mục các dự án năng lượng, điện lực trong quy hoạch quốc gia và dự án đầu tư trong kế hoạch được duyệt; quản lý, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện các quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực đã được phê duyệt;

d) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đàm phán để ký kết các hồ sơ dự án, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dự án, giải quyết các vướng mắc và tranh chấp liên quan tới các dự án điện lực đầu tư theo hình thức BOT theo quy định của pháp luật;

đ)  Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế - dự toán công trình xây dựng các dự án trong lĩnh vực điện lực; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu quản lý chất lượng các công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo phân cấp của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn;

e) Tổ chức thẩm định trình phê duyệt để ban hành Quy trình vận hành hồ chứa (đơn hồ) thủy điện;

g) Thực hiện chức năng quản lý, điều phối chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, chương trình, dự án trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

8. Về phát triển điện hạt nhân:

a) Xây dựng để Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân, chính sách và cơ chế bảo đảm cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân;

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc công nhận để áp dụng các quy phạm kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý, vận hành các nhà máy điện hạt nhân; quy định, hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp và quản lý giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân.

9. Về năng lượng mới và năng lượng tái tạo:

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tiềm năng phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các chương trình quốc gia về năng lượng mới, năng lượng tái tạo mà Việt Nam tự thực hiện hoặc cam kết quốc tế với các tổ chức quốc tế để phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

b) Tổ chức quản lý và kiểm tra việc thực hiện các chương trình quốc gia, các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt;

c) Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế - dự toán công trình xây dựng các dự án năng lượng tái tạo và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu quản lý chất lượng các công trình xây dựng năng lượng tái tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo phân cấp của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực điện, điện hạt nhân, năng lượng mới và năng lượng tái tạo: vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận các dự án ODA, huy động nguồn vốn ODA và vốn ưu đãi để thực hiện đầu tư các chương trình, dự án; theo dõi, xây dựng báo cáo về tình hình hợp tác và đại diện Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế song phương và đa phương; đàm phán và ký kết các điều ước/thỏa thuận quốc tế; tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế; thủ tục xuất nhập cảnh cho khách của Cục.

11. Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách thu hút nhân lực cho hoạt động của lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

12. Thực hiện thanh tra chuyên ngành Điện lực và Năng lượng tái tạo theo quy định và phân cấp của thanh tra ngành Công Thương.

13. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; được sử dụng tư vấn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công Thương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Bộ Công Thương và quy định của pháp luật.

17. Phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điên lực.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp luật./.