Giới thiệu tổng quan về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được thành lập theo Quyết định 3816/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới và năng lượng tái tạo (gồm nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân, truyền tải điện, phân phối điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo); quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có tư cách pháp nhân, có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 

            Cơ cấu tổ chức Cục bao gồm các đơn vị: 

1. Văn phòng Cục.

2. Phòng Kế hoạch và Quy hoạch.

3. Phòng Nhiệt điện và Điện hạt nhân.

4. Phòng Thủy điện.

5. Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo.

6. Phòng Lưới điện và điện nông thôn.

7. Phòng Quản lý đầu tư BOT điện.

8. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, thông tin  Điện lực và Năng lượng tái tạo.


  • 10/10/2018 09:52