Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Công Thương vừa Ban hành Quyết định về việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.

Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động nhằm nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hang Thế giới về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công  nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm Asean 4.

Mục tiêu cụ thể sẽ nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5-7 bậc, năm 2019 từ 3-5 bậc.

Chi tiết Quyết định, xem tại đây.