Mời gửi đề xuất thực hiện nhiệm vụ triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2018, 2019 của Bộ Công Thương

Thực hiện quy định tại Quyết định số 5123/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (Chương trình), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) có kế hoạch triển khai 01 nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình theo hình thức tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện cụ thể như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1.

- Loại nhiệm vụ: Tư vấn, nghiên cứu xây dựng chính sách

- Kinh phí thực hiện: 1.087 triệu đồng (Một tỷ không trăm tám mươi bảy triệu đồng).

- Phạm vi, nội dung thực hiện chính:

+ Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ cấu phát triển ngành Công Thương;

+ Nghiên cứu dự báo xu thế phát triển các ngành, lĩnh vực Công Thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản tăng trưởng xanh ngành Công Thương đến 2030, tầm nhìn đến 2040 cho các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương;

+ Nghiên cứu đề xuất khung chính sách, giải pháp và lộ trình triển khai cho phát triển ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; Tổ chức các Hội thảo khoa học, tham vấn kỹ thuật.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình

- Hình thức lựa chọn: Thông báo mời gửi hồ sơ đề xuất rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

- Phương thức lựa chọn: Theo hướng dẫn tại Quyết định 5123/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương gửi kèm theo.

2. Thời gian thông báo mời gửi hồ sơ đề suất: 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo công khai, từ ngày 02/4/2019 đến hết ngày 22/4/2019.

3. Hồ sơ đề xuất: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 5123/QĐ-QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

4. Các đơn vị có quan tâm đề nghị xây dựng Hồ sơ đề xuất gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2019 theo dấu bưu điện hoặc theo hệ thống văn thư.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.22202359.