Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số  1899/BCT-ATMT về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối tượng: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam; Tạp chí Công Thương; Báo Công Thương và một số đơn vị trực thuộc.

Nội dung đề xuất nhiệm vụ: theo hướng dẫn tại Công văn số 1899/BCT-ATMT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương.
Yêu cầu về hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Dự toán kinh phí áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Thời hạn nộp đề xuất: Trước ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến)

Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file kèm đề xuất về địa chỉ email:  TruongTV@moit.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Bảo vệ môi trường công thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, điện thoại: 024 22218322.

File Công văn số 1899/BCT-ATMT