Tài liệu hướng dẫn về chỉ số tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần và mẫu quy trình một cửa liên thông

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về chỉ số tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần và mẫu quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về chỉ số tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần và mẫu quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Chi tiết, xem tại đây.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo