Thông tư số 16/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện
mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

           Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (Thông tư 16).

          Thông tư 16 quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam (Quyết định 08).

          Thông tư gồm 03 Điều, quy định một số nội dung chính sau:

          - Bãi bỏ biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối, quy định giá bán điện theo Quyết định 08 và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

          - Bãi bỏ các nội dung không còn phù hợp với Luật quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

          Thông tư 16 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020./.   


  • Theo Báo Công Thương