Kế hoạch cam kết an toàn môi trường và xã hội và Kế hoạch tham gia của các bên liên quan của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy phát triển điện mặt trời (Vietnam Solar Transition Accelerator – VISTA)

Thực hiện dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời (Dự án) do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) tài trợ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện các giải pháp và hành động để Dự án có thể được triển khai phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội (ESSs). Kế hoạch cam kết về Môi trường và Xã hội (ESCP) sẽ đưa ra một số giải pháp và hành động, các tài liệu và kế hoạch cụ thể cũng như thời gian thực hiện từng hoạt động và giải pháp

Thực hiện Dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời (Dự án) do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) tài trợ.

Trên cơ sở các Thư của Ngân hàng Thế giới ngày 12 tháng 6 năm 2020 và ngày 07 tháng 7 năm 2020 về nội dung Kế hoạch cam kết an toàn môi trường và xã hội và Kế hoạch tham gia của các bên liên quan của Dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cam kết an toàn môi trường - xã hội và Kế hoạch tham gia của các bên liên quan của Dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời, một số nội dung chính như sau:

- Bộ Công Thương sẽ thực hiện các giải pháp và hành động để Dự án có thể được triển khai phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội (ESSs). Kế hoạch cam kết về Môi trường và Xã hội (ESCP) sẽ đưa ra một số giải pháp và hành động, các tài liệu và kế hoạch cụ thể cũng như thời gian thực hiện từng hoạt động và giải pháp.

- Bộ Công Thương sẽ tuân thủ các điều khoản về Môi trường và Xã hội được nêu trong Khung môi trường và xã hội (ESF) tham chiếu trong ESCP, ví dụ như Kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP), Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), Kế hoạch Tham gia của các bên liên quan (SEP), và lịch trình thực hiện các kế hoạch.

- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về việc tuân thủ ESCP này ngay cả khi việc thực hiện các giải pháp và hành động cụ thể của Dự án được thực hiện bởi Bộ Công Thương hay các Bộ ngành cơ quan khác tham gia thực hiện Dự án.

- Việc thực hiện các giải pháp và hành động cụ thể được nêu trong ESCP sẽ được Bộ Công Thương giám sát và báo cáo cho Ngân hàng, theo đúng yêu cầu trong ESCP và các điều kiện ràng buộc trong thỏa thuận pháp lý, và Ngân hàng sẽ theo dõi và đánh giá tiến độ và mức độ hoàn thành các giải pháp và hoạt động của Dự án.

- Ngân hàng và Bộ Công Thương thỏa thuận là, ESCP có thể sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện Dự án, để phản ánh việc quản lý thích nghi những thay đổi cũng như những tình huống không lường trước được, hoặc để đáp ứng những đánh giá về thực hiện Dự án dựa trên ESCP. Trong bối cảnh nếu phải điều chỉnh như vậy, Bộ Công Thương sẽ trao đổi và thỏa thuận với Ngân hàng về những thay đổi đó và sẽ cập nhật vào ESCP. Việc thống nhất với những thay đổi trong ESCP sẽ được chính thức hóa thông qua thư trao đổi giữa Ngân hàng và Bộ Công Thương. Bộ Công Thương sẽ công bố bản ESCP cập nhật một cách kịp thời.

- Đối với những thay đổi của Dự án, những tình huống không lường trước được, hoặc kết quả thực hiện Dự án cần thay đổi trước những rủi ro và tác động trong quá trình thực hiện Dự án, Bộ Công Thương sẽ bổ sung ngân sách, nếu cần, cho việc thực hiện các giải pháp và hành động để giải quyết các rủi ro và tác động đó.

Để biết thêm nội dung chi tiết, các bạn có thể download các file sau:

+ Quyết định download tại đây.

+ ESCP (bản tiếng Anh) download tại đây.

+ SEP (bản tiếng Anh) download tại đây.